Behandelovereenkomst en voorwaarden

Praktijk voor Psychodynamische therapie en Coaching
Zwarteweg 20
8171 NZ Vaassen


De rechten en plichten van cliënt en zorgverlener zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Zorgverlener en cliënt komen een behandeltraject overeen. Tijdens het eerste gesprek wordt de problematiek in kaart gebracht. De zorgverlener bespreekt op welke wijze het traject zal verlopen en wat daarin de stappen zijn.

Dossier:  De zorgverlener houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

Geheimhouding: De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Indien het nodig is om met anderen (huisarts van de cliënt, andere instanties, andere zorgverleners) te overleggen dan zal dit eerst aan de cliënt worden voorgelegd en toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

Beëindiging: Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde door zowel de cliënt als de zorgverlener. Indien de cliënt tegen het advies in van de zorgverlener de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de zorgverlener een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de zorgverlener in de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

Tarief: De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling zoals vermeld op de website van de praktijk.

Annuleren van de afspraken: Cliënt dient tijdig (minimaal 24 uur van te voren) de afspraak af te zeggen, anders zullen de kosten van een consult van 1 uur in rekening worden gebracht.

Verantwoordelijkheid van de cliënt: Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie, welke voor de behandeling van belang is, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt. Helzelfde geldt als blijkt dat de cliënt onverantwoordelijk handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat.

Betaling: Betalingswijze van de behandelingen is op rekening, waarbij na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen betaald dient te worden. Indien de cliënt na herinnering in gebreke blijft bij betaling wordt de vordering overgedragen en komen de extra kosten daarvan voor rekening van de cliënt.

Klacht. Heeft u een klacht? Blijf daar niet mee zitten! Probeer dit eerst op te lossen met de zorgverlener. Komt u daar samen niet uit dan kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging NBVH. Een klachtfunctionaris zal vervolgens contact met u opnemen. Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie SCAG of het tuchtcollege voor de complementaire zorg TCZ.


Datum, Plaats: 

Handtekening cliënt:
 
Naam cliënt: 
Adres: 
Postcode/Woonplaats: 
Geboortedatum: 
Naam behandelaar:  

Handtekening behandelaar:
 


NBVH lid nr.: 13036
RBCZ nr.: 403265R
AGB code zorgverlener: 90048710
AGB code praktijkregistratie: 90057209


Zie voor meer informatie de website van de praktijk: www.samenwerkenaanjezelf.nl