Praktijk voor Psychodynamische therapie en Coaching
Zwarteweg 20
8171 NZ Vaassen

  

Privacyverklaring

Doel

Voor een juiste praktijkvoering worden cliëntgegevens gevraagd bij de aanmelding. Deze gegevens zijn nodig om de identiteit van de cliënt vast te stellen. Dit is vereist door de zorgverzekeraars. Daarnaast is dit nodig voor een correcte praktijkvoering.

Het niet verstekken van deze gegevens betekent dat geen zorgkosten kunnen worden gedeclareerd bij een zorgverzekeraar.

Cliëntgegevens

Cliëntgegevens bevatten persoonsgegevens en eventueel z.g. bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het voeren van de praktijk. Bij het verwerken van cliëntgegevens is de praktijk gebonden aan de Europese privacywet / Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt regels ter bescherming van de privacy van betrokkenen. Onder verwerking van cliëntgegevens moet worden verstaan elke handeling met betrekking tot cliëntgegevens. Dit betreft het aanmaken en raadplegen van cliëntgegevens.

U heeft het recht op uitleg welke gegevens wij verzamelen en wat wij doen met de gegevens, om de gegevens in te zien, fouten te laten corrigeren, of te laten verwijderen of beperken. Dit kunt u doen middels een verzoek aan de praktijk: dit kan mondeling, per email of schriftelijk. Bij uw aanmelding kunt u aangeven of u akkoord gaat met de privacy voorwaarden. Dit kunt u later weer intrekken. Bij het verwijderen of beperken van gegevens blijven wij wel gehouden aan wettelijke regels waardoor wij gehouden zijn om een minimale set van gegevens voor een bepaalde tijd te bewaren. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de beroepsvereniging en de autoriteit persoonsgegevens.

Welke gegevens worden geregistreerd en wanneer

Cliëntgegevens worden geregistreerd op het moment dat u zelf online of schriftelijk het aanmeldings formulier invult. Het online aanmeldings formulier geeft aan welke gegevens dat zijn. De registratie betreft alleen de door uzelf ingevulde gegevens. Cliëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.

Waarom en waarvoor worden gegevens geregistreerd

De gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

De praktijk  voorziet in administratieve-, technische- en fysieke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat onbevoegden persoonlijke gegevens kunnen onthullen, gebruiken, wijzigen of vernietigen.

Het is alleen mogelijk om informatie aan te reiken of raadplegen via een beveiligde verbinding. De informatie is hierbij tevens versleuteld. Gegevens worden versleuteld opgeslagen, waaronder ook alle bijzondere persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. Deze derden zijn zorgverzekeraars, huisartsen, hulpverleners in de zorgsector of overheidsinstanties waarbij wij wettelijk verplicht zijn de informatie te verschaffen.